Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů PONAP s.r.o., IČ 277 46 992, DIČ CZ 277 46 992, se sídlem Lanžhotská 3631/30, Břeclav 690 02, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Krajský soud v Brně, C 56281 , (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.ponap.net, www.ponap.cz, www.moto-jets.cz (dále jen „internetové stránky“).
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

   • Pro nezbytné úkony k plnění smluvních vztahů se zákazníky a externími dodavateli, budou zpracovávány jejich adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo). Za tímto účelem je bude zpracovávat výhradně správce po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.
   • Pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. účetní a daňové účely), budou zpracovávány adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo) zákazníků a externích dodavatelů. Za tímto účelem je bude zpracovávat správce a jeho daňový poradce po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.
   • Za účelem zaslání listovní zásilky nebo balíku budou zpracovávány adresní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) zákazníků a externích dodavatelů. Za tímto účelem je bude zpracovávat správce a Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1. Tato údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.
   • Za statistickými a marketingovými účely mohou být zpracovávány některé identifikační údaje (lokační údaje, síťový identifikátor), viz. soubory Cookies, pokud k tomu získá souhlas zákazníka
Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
    • plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
    • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), komunikátorů sociálních sítí nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
    • účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
    • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
    • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům(např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), 
    • přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci podniku pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
    • plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
    • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
    • Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

   • marketingové účely
   • plnění smluvního vztahu

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

   • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15. nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
   • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
   • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
   • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
   • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla apod. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na info@ponap.cz