Sociální podnik

Důležité hodnoty

Sociální podnikání

Naše podnikatelská činnost je směřována nejen k ekonomické prosperitě, ale také ke zkvalitnění životního prostředí a společenského kapitálu. Cílem naší společnosti PONAP s.r.o. je vytváření pracovních příležitostí a umožnění zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných osob – osob se zdravotním postižením.

Pro naši firmu, jako sociální podnik je tedy důležité nejen dosahovat zisk, ale také zvyšování celospolečenského prospěchu. Uvědomujeme si roli naší firmy v místním rozvoji a snažíme se tomu své podnikání přizpůsobit.

Sociální podnik

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Společnost PONAP s.r.o. zaměstnává minimálně 40 % osob se zdravotním postižením, podporuje jejich pracovní realizaci a vytváří pro tyto osoby vhodné pracovní podmínky. Cílem společnosti je prostřednictvím svých aktivit naplnit a řešit otázky zvýšení zaměstnanosti a sociálního začleňování osob se zdravotním postižením do podnikatelského pracovního prostředí, zlepšit jejich ekonomickou stránku života a jejich kvalitu života z hlediska sociálního i psychologického. Z této strategie vyplývá struktura našich zaměstnanců. V roce 2019 byl celkový počet zaměstnanců 45, z toho bylo 37 zaměstnanců OZP, 4 TZP a 4 zaměstnanci bez zdravotního postižení. Z celkového počtu zaměstnanců tedy více jak 91 % tvoří zaměstnanci OZP. Díky možnosti zkrácených úvazků byly přepočtené stavy za rok 2019 27,37 zaměstnanců celkem, z toho OZP + TZP 24,77 a poměr v přepočteném stavu byl 104,55 % díky zaměstnancům TZP, kteří se pro tyto účely započítávají 3×. Naše filosofie většinového zaměstnávání osob se zdravotním postižením se ani v roce 2022 nemění a stále držíme procentuální podíl nad hranicí 100 % díky započítávání osob s těžkým postižením 3×.
Sociální podnik

Zaměstnancům z cílové skupiny (OZP) je umožněno podílet se na rozhodování a vývoji společnosti. Zaměstnanci mají možnost podávat podněty a návrhy v rámci celkové firemní strategie prostřednictvím vedoucího pracovníka a také prostřednictvím účasti na pravidelných poradách. Zaměstnanci mohou využívat sociální poradenství, flexibilní změny pracovního režimu, vhodné úpravy pracoviště a vyhodnocení pracovního zatížení.

Lokalizace podnikání

Podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními společnostmi

Většina našich zaměstnanců má trvalé bydliště v Břeclavi a blízkém okolí. V rámci kompletačních prací spolupracujeme hlavně s místními společnostmi v nejbližším okolí, jako například společnost Alca Plast s.r.o. (kompletace sanitární techniky), Otis Escalators s.r.o. (kompletace přípravků), VEXPA s.r.o. (kompletace pracovních oděvů a pomůcek) atd. Rovněž při nákupech materiálů a služeb upředňostňujeme lokální společnosti.

Našim zaměstnancům pravidelně zajišťujeme zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých druhů vzdělávání, které jsou realizovány na základě individuálního plánu a konzultací s konkrétním zaměstnancem.

Průběžně poskytujeme našim zaměstnancům pohovory zaměřené na další rozvoj jejich potenciálu na trhu práce.

Díky dokončování nové dílny mají zaměstnanci možnost plně se realizovat při plánování a úpravách nových prostor tak, aby měli maximální možný komfort a ergonomii při práci. Podporujeme zaměstnance v jejich individuálních potřebách, ať už se jedná o vzdělávání, či konkrétní pomoc v životní situaci.

Hospodaření společnosti

Reinvestice zisku

Společnost PONAP s.r.o. se hlásí k principu sociálního podnikání tím, že hospodaření společnosti je podřízeno obecně prospěšnému cíli podniku uvedeném ve společenské smlouvě. Společnost se zavazuje, že reinvestuje dosažený zisk z hospodářské činnosti minimálně ve výši 51 % zpět do společnosti a tento reinvestovaný zisk bude sloužit pro další rozvoj podniku.

Naší prioritou je výstavba vlastní dílny a proto byly zisky za poslední roky investovány do koupě stavebního pozemku (2015) a vytvoření stavebního projektu (2018). V roce 2019 naše společnost dosáhla zisku 1 083 839 Kč, který byl celý převeden na zvláštní účet a zachován pro budoucí výstavbu vlastních výrobních prostor a zázemí.

V současné době všechen zisk reinvestujeme do stavby nového sídla a dílny.

Ekologické podnikání

Ochrana životního prostředí

Společnost PONAP s.r.o. usiluje o naplňování svých závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské aktivity plánujeme a realizuje tak, aby jej co nejméně zatěžovaly.

Vzdělávání zaměstnanců

Profesní a osobní rozvoj

Podporujeme naše zaměstnance v jejich profesním i osobním rozvoji. Zajišťujeme profesní vzdělávání našich zaměstnanců z hlediska aktuálních nebo budoucích potřeb firmy. Díky nabídce prezenčních školení pomáháme svým zaměstnancům naplnit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje nových dovedností.

Podporujeme vzdělávání účelové, pragmatické a zaměřené na efektivitu a využitelnost. Nabízíme profesní vzdělávání: kvalifikační, rekvalifikační a normativní.

Tato školení zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Školení probíhají na základě smlouvy v rozsahu 50 hodin ročně dle aktuálních potřeb zaměstnanců. Díky spolupráci se STP ČR můžeme zaměstnancům poskytovat profesní vzdělávání kvalifikační, rekvalifikační a normativní.

Vážíme si spolupráce a partnerství s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městské organizace Brno. Bez jejich znalosti v oblasti podpůrných a rozvojových programů pro OZP, podporou pestrého složení pracovních týmů z hlediska podpory rovných příležitostí, z hlediska handicapů aj., otevřenosti konzultacím a zpětné vazby, by naše aktivity nebyly dostatečně efektivní a nereagovaly by na aktuální potřeby společnosti.

Podnikáme ekologicky

Třídíme odpady, omezujeme množství netříděných odpadů, cíleně upřednostňujeme recyklovatelné obaly před jednorázovými.

Podnikáme ekologicky

Preferujeme nákupy materiálů ve velkokapacitním balení, nakupujeme materiály převážně ve vratných nebo recyklovatelných obalech.

Podnikáme ekologicky

Maximálně využíváme a preferujeme elektronické komunikace, vždy vystavujeme elektronické dokumenty a využíváme on-line video konference.

Podnikáme ekologicky

Pro provoz firmy PONAP s.r.o využíváme výhradně ekologicky šetrné výrobky a při výrobě používáme energeticky úsporné spotřebiče.